خبر برگزیده

انتقال تماس برای دورکاری در بستر VOIP دانشگاه

با تلاش کارشناسان مرکز فاوا امکان تعریف انتقال تماس از طریق پورتال برای اساتید و کارکنان فراهم شده است و بر اساس دستورالعمل اعلام شده توسط معاونت محترم اداری و مالی و روابط عمومی محترم دانشگاه، کارکنان بایستی کار انتقال تماس را از طریق پورتال پویا انجام دهند و این موضوع در تمام زمان های دورکاری مدنظر قرار گیرد.

خبر کوتاه

  • جلسه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات (شورای فاوا) روز دوشنبه 3 آذر ماه 1399 بصورت مجازی و با حضور معاونت های محترم دانشگاه برگزار گردید.
  • جلسه با دکتر مهرداد و با حضور ریاست و کارشناسان مرکز در خصوص زیرساخت شبکه هوشمند دانشگاه در تاریخ چهارشنبه مورخ 28 آبان ماه برگزار گردید
  • جلسه مجازی با مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه در خصوص  شبکه جمع آوری دیتا  در تاریخ چهارشنبه مورخ 28 آبان ماه 1399 برگزار گردید
  • کارگروه حفاظت و امنیت در تاریخ دوشنبه مورخ 26 آبان ماه 1399 برگزار گردید

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه