1. اخبار
  2. اخبار ايجاد و ارتقاي سامانه ها و شبكه رايانه اي دانشگاه
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-11-14-06-53-48آقاي دكتر حسيني‌سنو، رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسي مشهد، طي حكمي خانم مهندس معصومه قهرماني را به‌عنوان مسوول اداره پشتيباني فني مركز...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-11-14-05-47-43زیرسامانه شرکت اعضای هیات علمی در مجامع خارجی دانشگاه با توجه به مصوبات جدید و تغییرات صورت‌گرفته، به‌روزرسانی شد و تغییرات آن پیاده‌سازی و اعمال گردید....
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-10-28-08-51-50زیرسامانه کارگزینی بازنشستگان دانشگاه با توجه به بازخوردهای ذی‌نفعان، مجدداً تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی شد و در قالب سامانه‌های اداری و مالی از ابتدای آبان...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-10-02-06-30-11روش هکرها هر لحظه در حال تغییر است. در جدیدترین روش انتشار بدافزار و سرقت اطلاعات از طریق رایانامه، نامه الکترونیکی با موضوع «دادخواست، بخش جزائی» برای...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-09-06-04-42-47خانم مهندس شبنم جعفرخانی، کارشناس مسوول سامانه‌های کاربردی مرکز فاوا به عنوان کارمند منتخب مرکز انتخاب شد. مراسم تجلیل از کارکنان منتخب دانشگاه فردوسی...
۲۳/۰۸/۱۳۹۶, ۱۰:۲۳
2017-11-14-06-53-48آقاي دكتر حسيني‌سنو، رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسي مشهد، طي حكمي خانم مهندس معصومه قهرماني را به‌عنوان مسوول اداره پشتيباني فني مركز...
۲۳/۰۸/۱۳۹۶, ۰۹:۱۷
2017-11-14-05-47-43زیرسامانه شرکت اعضای هیات علمی در مجامع خارجی دانشگاه با توجه به مصوبات جدید و تغییرات صورت‌گرفته، به‌روزرسانی شد و تغییرات آن پیاده‌سازی و اعمال گردید....
۰۶/۰۸/۱۳۹۶, ۱۲:۲۱
2017-10-28-08-51-50زیرسامانه کارگزینی بازنشستگان دانشگاه با توجه به بازخوردهای ذی‌نفعان، مجدداً تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی شد و در قالب سامانه‌های اداری و مالی از ابتدای آبان...
۱۰/۰۷/۱۳۹۶, ۱۰:۰۰
2017-10-02-06-30-11روش هکرها هر لحظه در حال تغییر است. در جدیدترین روش انتشار بدافزار و سرقت اطلاعات از طریق رایانامه، نامه الکترونیکی با موضوع «دادخواست، بخش جزائی» برای...
۱۵/۰۶/۱۳۹۶, ۰۹:۱۲
2017-09-06-04-42-47خانم مهندس شبنم جعفرخانی، کارشناس مسوول سامانه‌های کاربردی مرکز فاوا به عنوان کارمند منتخب مرکز انتخاب شد. مراسم تجلیل از کارکنان منتخب دانشگاه فردوسی...