1. اخبار
  2. اخبار ايجاد و ارتقاي سامانه ها و شبكه رايانه اي دانشگاه
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-06-17-04-24-16استفاده از قفل سخت‌افزاری (توکن) در سامانه‌های دانشگاه حذف شد. پیش از این برای کاربردهایی مانند ثبت نمره، مشاهده حکم و فیش حقوقی در پرتال پویا نیاز به...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
tvro2پیرو اطلاعيه قبلی در خصوص «تغيير روش اتصال به اينترنت كاربران دانشگاه» و در ادامه مجموعه اقدام‌های مرتبط با بهبود کاربری و مديريت مصرف اينترنت دانشگاه، از...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-06-12-07-44-23دامنه رایانامه‌های کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد به um.ac.ir@ تغییر یافت. بر اساس مصوبه شورای فاوا دانشگاه در تاریخ 9/8/1395 دامنه رایانامه کارکنان و اعضای...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-06-06-05-09-02دامنه رایانامه‌های دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد به mail.um.ac.ir@ تغییر یافت. پیش از این دامنه رایانامه دانشجویان پس از دانش‌آموختگی به...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-05-28-05-15-05محتوای آموزشی استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در قالب فیلم‌های آموزشی درس‌ها و جلسه‌های دفاع پایان‌نامه دانشجویان بر روی سامانه...
۲۷/۰۳/۱۳۹۶, ۰۸:۵۴
2017-06-17-04-24-16استفاده از قفل سخت‌افزاری (توکن) در سامانه‌های دانشگاه حذف شد. پیش از این برای کاربردهایی مانند ثبت نمره، مشاهده حکم و فیش حقوقی در پرتال پویا نیاز به...
۲۴/۰۳/۱۳۹۶, ۱۱:۳۸
tvro2پیرو اطلاعيه قبلی در خصوص «تغيير روش اتصال به اينترنت كاربران دانشگاه» و در ادامه مجموعه اقدام‌های مرتبط با بهبود کاربری و مديريت مصرف اينترنت دانشگاه، از...
۲۲/۰۳/۱۳۹۶, ۱۲:۱۴
2017-06-12-07-44-23دامنه رایانامه‌های کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد به um.ac.ir@ تغییر یافت. بر اساس مصوبه شورای فاوا دانشگاه در تاریخ 9/8/1395 دامنه رایانامه کارکنان و اعضای...
۱۶/۰۳/۱۳۹۶, ۰۹:۳۹
2017-06-06-05-09-02دامنه رایانامه‌های دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد به mail.um.ac.ir@ تغییر یافت. پیش از این دامنه رایانامه دانشجویان پس از دانش‌آموختگی به...
۰۷/۰۳/۱۳۹۶, ۰۹:۴۵
2017-05-28-05-15-05محتوای آموزشی استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در قالب فیلم‌های آموزشی درس‌ها و جلسه‌های دفاع پایان‌نامه دانشجویان بر روی سامانه...