سامانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد (سدف) که از جامع‌ترین سامانه‌های دانشگاهی است در بیش از 50 دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور بهره‌برداری می‌شود.

سدف شامل بیش از 60 سامانه است که با یکدیگر یکپارچه بوده و فرآیندهای مختلف یک دانشگاه را در حوزه های آموزش، پژوهش، اداری، مالی، دانشجویی و فرهنگی، به صورت الکترونیکی پشتیبانی می کنند.

از نظر اندازه های نرم افزار این مجموعه یکپارچه در حوزه آموزش عالی ایران بی نظیر است (بیش از 4 میلیون خط کد و مدل داده ای شامل بیش از 3000 جدول و 15000 قلم اطلاعاتی)

طراحی و توسعه سدف از سال 1380 زیر نظر مرکز فاوای دانشگاه فردوسی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.