آزمايشگاه محاسبات سنگين در دانشگاه فردوسی با آدرس

https://ferdowsi.cloud


راه اندازي گردیده است و امكان ارائه خدمات به متقاضيان درون و برون دانشگاهي فراهم می‌باشد. هزينه تعرفه هاي مرتبط، همانند ساير خدمات آزمايشگاهي از محل گرنت اعضاي هيات علمي قابل پرداخت مي باشد.

لینک‌های راهنماي استفاده از سايت و فهرست تعرفه هاي مرتبط جهت استحضار و بهره برداري لازم به شرح زیر خدمت اعلام می‌گردند: