اخبار

ايجاد امكان درخواست مقاله در سامانه پويا

تامين مقالات براي دانشجويان تحصيلات تكميلي و اعضاي هيات علمي به صورت يك گزينه در سامانه پاد قرار دارد و اين سامانه فقط در محدوده شبكه پرديس دانشگاه قابل دسترس است. در شرايط فعلي ناشي از بيماري كوئيد 19 كه منجر به عدم حضور افراد در دانشگاه شده است، تامين مقالات مورد نياز افراد از خارج دانشگاه با چالش مواجه شده است.براي رفع اين محدوديت، امكان تامين مقاله در پورتال ...