به منظور استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف تعیین شده ، این سامانه ایجاد شده است.

با توجه به طراحي‌هاي صورت گرفته نحوه استفاده مطابق با فايل‌ راهنماي پيوست به شرح ذيل ارائه می گردد:

1-  كارشناس محترم هيات نظارت مي‌تواند از طريق سدف، سامانه هيات نظارت و ارزيابي استان، منو اطلاعات پايه‌ و زيرمنوهاي تعريف ضرايب حق‌الزحمه، اضافه كار افراد غير دانشگاهي، تعريف امتياز گزارش بازديد و تعريف فوق‌العاده ماموريت استثناعات، اطلاعات لازم جهت محاسبه حق‌الزحمه بازديدكنندگان را ثبت نمايد؛

2- پس از ثبت و ارسال گزارش بازديد توسط بازديدكنندگان در سامانه آنلاين ارزيابي برخط، كارشناس محترم هيات نظارت مي‌توانند از طريق سدف، سامانه هيات نظارت و ارزيابي استان، منو اطلاعات پايه‌ و زيرمنو بررسي كارهاي رسيده، ليست درخواست‌هاي رسيده را مشاهده و امتياز را ثبت نمايد.

3- پس از ثبت امتيازات، گزارش مبالغ حق الزحمه از طريق سدف، سامانه هيات نظارت و ارزيابي استان، منو گزارشات و زيرمنو گزارش جامع، ابتدا براي كارشناس محترم هيات نظارت و سپس براي رييس محترم دبيرخانه هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استاني قابل مشاهده و بررسي مي‌باشد؛

4- پس از تاييد، گزارشات براي پرداخت به مديريت منابع مالي ارسال مي‌گردد.

pdf icon

 

118