banner

ارائه خدمات زیر در این پرتال برای عموم افراد ارائه می گردد:

 خدمات مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

خدمات رزرواسیون مراکز رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد(ویژه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

خدمات آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد

صدور گواهینامه ثبت اختراع

 

http://fumservices.um.ac.ir