دانشجو می‌تواند درخواست اعاده به تحصیل خود را از لینک درخواست‌های آموزشی در پرتال ارسال نماید و در صورت حائز شرایط بودن، بطور خودکار اعاده به تحصیل گردد.

ويژگي‌ها

ارسال الکترونیکی و خودکار درخواست اعاده به تحصیل دانشجو از پرتال پویا، منو درخواست آموزشی.

 pdf icon  pdf icon

attachment 3711