مقدمه

با توجه به آنکه اکثر فرايندهای درون سازمانی و برون سازمانی مبتنی بر بسترهای الکترونيکی است ضرورت دارد که ابزار آن يعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات در عالی‌ترين سطح سازمانی مورد توجه قرار گيرد و به نحو شايسته و مفيد تدارک شود. سابقه توجه به اين امر باستناد نامه شماره 24343/11 مورخ 20/9/1370 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برمی‌گردد که درآن سال دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به تشکیل شورایی به نام شورای انفورماتيک دانشگاه نمود. اين شورا در اصلاحات بعدی به شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات (به اختصار شورای فاوا) تغيير نام داد.

اهداف و وظایف شوراي راهبری فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

1. بررسی و تصويب راهبردها و سياست‌های مربوط به جوانب مختلف فرايندهای الکترونيکی و سامانه‌های اطلاع‌رسانی دانشگاه اعم از توليد، استقرار، پشتيبانی، امنيت، ضوابط دسترسی و بهره‌برداری، درآمدزایی، نوسازی (آپديتينگ)، مالکيت معنوی و ساير موارد مرتبط؛

2. سیاست‌گذاری در خصوص اولويت و نحوه‌ی تحلیل کسب و کار، طراحی، بهسازی و استقرار فرایندهای سازمانی و پایش آن؛

3. سياست‌گذاری درخصوص نحوه تامين اينترنت و مصرف آن؛

4. بررسی نيازهای کلان دانشگاه به تجهيزات فاوا (رايانه‌ها، سرورها، تجهيزات شبکه‌ای و غيره) و اتخاذ تصميمات مقتضی در مواقع لازم ؛

5. تصويب ضوابط خريد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نياز بخش‌های مختلف دانشگاه با هدف اطمينان از انجام بررسی‌های فنی و تخصصی قبل از خريد؛

6. تعیین خط‌مشی و سیاست‌گذاري به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه؛

7. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تامین نیروي انسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز دانشگاه براساس پیشنهادهای کارگروه‌های تخصصی؛

8. ایجاد کارگروه های تخصصی و بررسی برنامه‌هاي پیشنهادي آنها و ارائه راهکارهاي مناسب جهت تحقق اهداف پیگیري، نظارت و ارزیابی بر اجراي سیاست‌هاي مصوب شورا.

اعضاي شوراي راهبری فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

  • رئیس شورا: رئیس دانشگاه
  • نایب رئیس شورا: معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع
  • دبیرشورا: رئیس مرکز فاوا
  • اعضای حقوقی: سایر معاونان دانشگاه؛ مدیر حقوقی و مدیر حراست
  • اعضای تخصصی: سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا خبرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سامانه های اطلاعاتی به پیشنهاد دبیر شورا و انتخاب رئیس شورا

کارگروه‌های تخصصی شوراي راهبری فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

به منظور تصمیم‌سازي و کمک به اعضاي شورا در تحقق اهداف، کارگروه‌های تخصصی شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه به شرح ذیل تشکیل می شود:

1- کار گروه تخصصی سامانه های اطلاع رسانی و کاربردی:

رئیس کارگروه: رئیس مرکز فاوا

اعضای حقوقی: رئیس گروه فرآیندهای سازمانی، معاون مرکز فاوا و روسای ادارت سامانه های کاربردی و اطلاع رسانی مرکز فاوا

اعضای تخصصی: بر حسب موضوع مورد بحث

2- کار گروه تخصصی شبکه و زیر ساخت:

رئیس کارگروه: رئیس مرکز فاوا

اعضای حقوقی: رمعاون مرکز فاوا و رئیس اداره شبکه و زیرساخت

اعضای تخصصی: بر حسب موضوع مورد بحث

3- کار گروه تخصصی شبکه و زیرساخت:

رئیس کارگروه: رئیس مرکز فاوا

اعضای حقوقی: معاون مرکز فاوا، مدیر یا معاون حراست، روسای ادارت مرکز فاوا

اعضای تخصصی: بر حسب موضوع مورد بحث