روز دوشنبه 30 بهمن ماه جلسه ای با حضور دکتر باغگلی و روسا مرکز فاوا بعلاوه کارشناسان مسئول این مرکز برگزار گردید. در این جلسه در ابتدا به معرفی مرکز فاوا پرداخته شد و سپس اعضا جلسه به معرفی از خود و مطرح کردن مشکلات پیش رو پرداختند. در ادامه دکتر باغگلی درباره اهداف و سیاست ها در حوزه فاوا پرداختند و به تبادل نظر راجع به راه حل ها و تعامل بهتر با کاربران پرداخته شد.

 photo 2024 02 19 10 20 08  photo 2024 02 19 10 20 08
 photo 2024 02 19 10 20 08  photo 2024 02 19 10 20 08
  photo 2024 02 19 10 20 08
  photo 2024 02 19 10 20 08