معرفيpdf icon

فرایند الکترونیکی محاسبه اعتبار پژوهه و تسویه آن در این سامانه پیاده‌سازی شده است.

 

ويژگي‌هاpdf icon

  • محاسبه اعتبار سالیانه و تنظیم جداول اعتباری برای هر عضو هیات علمی.
  •  بررسی اعتبارات و مانده اعتبار قابل پرداخت هر عضو و تعیین درصد قابل پرداخت مانده‌ها.
  • تسویه و بستن سال مالی اعتبار پژوهه

attachment 3737

attachment 3737

attachment 3737