سامانه مدیریت درخواست(ticketing)

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه