مدیریت فرآیندها

سامانه مدیریت فرایندها، با هدف مدیریت فرآیند انجام کار طراحی، پیاده سازی و مستقر شده است.

ويژگي‌ها

 • امکان تعریف و ویرایش نقشه (درخت)فرآیند
 • امکان تعیین فرآیندهای متعامل برای هر فرآیند
 • امکان دستهبندی فرآیندها بر اساس مدیریت و معاونت
 • امکان تعریف درخواست برای هر فرآیند و یا فعالیت روی درخت فرآیند
 • امکان مدیریت کاربرگ ها، ضمیمه ها، جلسه ها و ... مربوط به ی درخواست
 • بررسی درخواست ها بر اساس حوزهها و نقشها
 • به روزرسانی درخت فرآیند
 • همپوشانی سامانه با سامانه مدیریت جلسات و سامانه مدیریت کار
 • گزارشگیری و مدیریت درخواستها
 • امکان بررسی سابقه ی درخواست و تغییر وضعیت آن

تشکیلات سازمانی

سامانه تشکیلات سازمانی و انتساب کارکنان به منظور ایجاد ساختار تشکیلات سازمانی دانشگاه با امکان تعریف رسته‌های شغلی، عنوان‌های شغلی، پست‌ها و وظایف هر پست پیاده‌سازی شده است.

ويژگي‌ها

 • امکان تعریف دسته‌بندی سوال‌ها
 • امکان تعریف سوال در هر دسته‌بندی
 • امکان تعیین وزن هر سوال
 • امکان تعیین ترتیب نمایش سوال‌ها
 • امکان تعیین تاریخ شروع و پایان نمایش سوال‌ها در فرم ارزیابی
 • امکان انتخاب افراد مختلف برای ارزیابی یک شخص یا افراد یک واحد خدمت
 • امکان ایجاد ویرایش و حذف رسته، عنوان شغلی، پست و وظایف شغلی و اطلاعات مربوط به آن‌ها
 • امکان بررسی درخواست‌های ارسالی برای تغییرات در ساختار تشکیلات و انتساب نیرو و اعمال نظر

ارزیابی صلاحیت عمومی کارکنان

به منظور ارزیابی صلاحیت عمومی کارمندان از سوی مدیران سطح اول آن‌ها و کارشناسان منتخب، این سامانه پیاده‌سازی شده است. این فرآیند هر سال یک مرتبه اجرا می‌شود و هر کارمند از طریق مدیر سطح اول خود و سه کارشناس مورد تایید هسته گزینش دانشگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

ويژگي‌ها

 • امکان تعریف دسته‌بندی سوال‌ها
 • امکان تعریف سوال در هر دسته‌بندی
 • امکان تعیین وزن هر سوال
 • امکان تعیین ترتیب نمایش سوال‌ها
 • امکان تعیین تاریخ شروع و پایان نمایش سوال‌ها در فرم ارزیابی
 • امکان انتخاب افراد مختلف برای ارزیابی یک شخص یا افراد یک واحد خدمت

ارزشیابی کارکنان

سامانه به منظور ثبت و بررسی کلیه مدارک مربوط به ارزشیابی سالانه کارکنان دانشگاه اعم از کارمندان و اساتید، و مدیریت فرآیند ارزشیابی آنها، پیاده سازی و مستقر شده است.

ويژگي‌ها

 • ارزشیابی کارکنان
  • امکان ثبت و بررسی کلیه مدارک و مستندات مربوط به ارزشیابی کارکنان
  • امکان استخراج اطلاعات مربوط به فعالیت های پژوهشی و آموزشی کارکنان
  • امکان تعریف دوره ارزیابی
  • امکان تعریف مولفه های ارزیابی
  • مدیریت تاریخ اعتبارها و اعتبار اشخاص به صورت ویژه
  • مدیریت فرم های ارزیابی
  • مدیریت اطلاعات افراد
  • ارسال نامه به صورت فردی و گروهی
  • اعمال اعتراضات
  • امکان گزارش گیری به صورت گزارش جامع فرد،گزارش چامع ارزیابی عملکرد،گزارش وضعیت اعتراضات،گزارش نمایش امتیاز مولفه ها، گزارش ارزیابی سالانه کارکنان، گزارش وضعیت مستندات
 • ارزشیابی اساتید
  • امکان تعریف دوره ارزیابی
  • امکان تعریف مولفه های ارزیابی اساتید
  • صدور فرم ارزیابی اساتید
  • بررسی اعتراضات اساتید
  • ارسال نامه به صورت فردی یا گروهی
  • مدیریت نقش ها
  • گزارش جامع ارزیابی

پاسخگویی

سامانه به منظور ثبت و مدیریت تماس ها،مشکلات گزارش شده از سوی کاربران و اطلاعات مربوط به سیستم ها و پشتیبانان هر سیستم، طراحیو پیاده سازی شده است.

ويژگي‌ها

 • امکان ثبت لاگ به صورت تیکت برای پشتیبان مربوطه با امکان ثبت مشخصات تماس گیرنده و مدیریت آنها
 • مدیریت حوزه های پاسخ گویی و تعیین پاسخگویان هر سیستم
 • امکان مدیریت تغییرات هر سیستم و مشاهده توسهپعه دهندگان هر سیستم
 • ثبت و ویرایش انواع علل تماس ها
 • مدیریت امن سازی سیستم ها

فرم ها و پرونده های الکترونیکی

سامانه به منظور ایجاد و اشتراک گذاری پرسشنامه های الکترونیکی و اشتراک گذاری در پرتال های مورد نظر با قابلیت مدیریت داده های ثبت شده در آن ها، پیاده سازی و مستقر شده است.

ويژگي‌ها

 • امکان ایجاد پرسشنامه با انتخاب نو سوال و نوع پاسخ
 • مدیریت پرسشنامه های ایجاد شده
 • امکان اشتراک گذاری پرسشنامه برای پرتال افراد برای ثبت اطلاعات
 • امکان گزارش گیری از داده های ثبت شده

مدیریت پروژه

سامانه به منظور ایجاد و مدیریت پروژه های مختلف در سطح دانشگاه،همچنین مدیریت افراد دخیل در هر پروژه و تیم های مختلف در واحد، طراحی و پیاده سازی شده است.

ويژگي‌ها

 • امکان ایجاد نوع پروژه و اتنساب افراد به پروژه و مدیریت آنها
 • امکان مدیریت هر فرد بر روی پروژه های خود
 • امکان تعریف گروه های پروژه ای و تیم های مختلف و تعیین سطح دسترسی کاربران
 • مدیریت کارهای منتسب به هر فرد و مدیریت کارتابل کار
 • تنظیم میزان پیچیدگی کارها برای هر فرد و تهیه گزارش از آن در بازه زمانی
 • امکان تعریف و مدیریت حوزه های برنامه ریزی در هر واحد
 • امکان گزارش گیری از کار افراد و فعالیت تیمها
 • گزارش تفضیلی و خلاصه از برنامه کاری افراد
 • گزارش برنامه ها و میزان پیشرفت هر کدام

مدیریت پیامک

سامانه به منظور مدیریت شماره ها و پنل های ارسال و دریافت پیامک در دانشگاه طراحی و پیاده سازی شده است.

ويژگي‌ها

 • امکان تعریف وب سرویس و خطوط پیامک
 • مدیریت سطح دسترسی افراد به خطوط
 • تعریف و مدیریت گروه های ارسال پیامک
 • محاسبه صورتحساب
 • امکان ارسال پیامک از خط مورد نظر به فرد یا گروه مورد نظر
 • امکان مدیریت پیامک های ارسیالی یا ارسال نشده
 • مدیریت پیامک های دریافتی
 • تعریف و مدیریت گروه های دریافت نمابر

مدیریت Voip

سامانه به منظور خطوط تلفن ها و نمابر و سطح دسترسی ها در داخل دانشگاه، طراحی و پیاده سازی شده است.

ويژگي‌ها

 • امکان مدیریت تلفن های اخلی برای اشخاص
 • امکان مدیریت زیرمجموعه ها برای واحد های دانشگاه
 • مدیریت سطوح دسترسی کاربران
 • مدیریت تعرفه ها
 • مجموعه گزارشات صورتحساب