مطالب

پروژه های در حال انجام

                                                   پروژه های در حال انجام

 

 

b001 فصل دو: زيرساختهاي امنيتي(سخت‌افزار- نرم‌افزار)

 

رديفعنوان پروژهشرح مختصرضرورت
1 ایجاد سيستمهاي مديريت هوشمند ساختماني دانشگاه (BMS) ايجاد سامانه‌هاي هوشمند براي مرتبط ساختن انواع تأسيسات موجود به منظور بهينه سازي عملكرد و كنترل پيشرفته آن بويژه تأسيسات اعلام و اطفاي حريق، اعلام سرقت، كنترل دسترسي و تردد و نظارت تصويري

- تقويت ضريب امنيت و ارتقاي اطمينان به كارايي تأسيسات

- الكترونيكي كردن اطلاعات توليد شده توسط تجهيزات مربوط به عنوان مقدمه ارتقاي پردازش آن و ايجاد زمينه مناسب براي مديريت بهتر و مؤثرتر موضوع

- توسعه مديريت پيوسته و جامع اطلاعات به حوزه تأسيسات ساختماني

2 طراحي و نصب فاز اول سيستم نظارت تصويري پرديس دانشگاه كنترل تصويري محوطه پرديس دانشگاه با استفاده از 17 دوربين متحرك و 18 دوربين ثابت كه بر پايه‌هاي 3 تا 12 متري به تناسب نصب خواهد شد و با يك نرم‌افزار مركزي مديريت خواهند شد ارتقاي امنيت دانشگاه
3 استفاده از تجهيزات RFID براي كنترل تردد افراد و خودرو با استفاده از كارتهاي بدون تماس و تجهيزات وابسته سامانه مشتركي براي حضور و غياب، كنترل دسترسي به اماكن خاص و نيز شناسايي و كنترل تردد خودروها ايجاد خواهد شد به نحوي كه بتوان آنرا با ساير سيستمهاي دانشگاه (سدف) مرتبط ساخت و از اطلاعات توليد شده استفاده‌هاي متعدد كرد.

- ارتقاي امنيت دانشگاه

- ارتقاي كنترل تردد خودروها

- ايجاد سامانه جامع حضور و غياب براي پرسنل كل دانشكده‌ها و واحدها و مرتبط ساختن آن با ساير اجزاي مجموعه سدف

4 تقويت امنيت شبكه و سیستمها برقراری امنیت سخت افزاری و نرم افزاری

برقراری امنیت و کیفیت ارائه خدمات (QOS)

5 استقرار سیستم جامع مدیریت امنیت(ISMS)

سيستم جامع مديريت امنيت (ISMS) مشتمل ب يكسري استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات است كه هر سازمان باید مجموعه مستندات زیر را برای خود تدوین نموده و اجرا نمايد:

• اهداف،راهبردها و سیاستهای امنیتی فضای تبادل اطلاعات سازمان
• طرح تحلیل مخاطرات امنیتی فضای تبادل اطلاعات سازمان
• طرح امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان
• طرح مقابله با حوادث امنیتی و ترمیم خرابیهای فضای تبادل اطلاعات سازمان
• برنامه آگاهی رسانی امنیتی به پرسنل سازمان
•برنامه آموزش امنیتی پرسنل تشکیلات تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان
با توجه به ديجيتالي شدن حجم زيادي از اطلاعات و افزايش ضررهاي ناشي از دست دادن اطلاعات و يا لو رفتن اطلاعات محرمانه مي تواند بسيار بزرگ گردند. لذا براي بكارگيري ابزارهاي مختلف امنيتي در سطوح مختلف نياز به يك سيستم جامع مديريت امنيت وجود دارد

 

b001سایر فصول