امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها

ويژگي‌ها

 • مدیریت عملیات درس
  • ثبت/اصلاح/حذف دروس
  • مدیریت الکترونیکی دروس مجازی
  • مدیریت الکترونیکی دروس سرویسی
  • مدیریت لیست نمره
 • مدیریت عملیات دانشجو
  • مدیریت الکترونیکی انتخاب واحد
  • مدیریت الکترونیکی حذف و اضافه
  • مدیریت الکترونیکی مقررات آموزشی
  • مدیریت الکترونیکی درخواست های آموزشی
  • مدیریت الکترونیکی مشخصات دانشجو مانند: تاییدیه ترم ،خلاصه وضعیت تحصیلی، اطلاعیه نمرات ترم، کارنامه مالی و ....
  • مدیریت الکترونیکی تسویه حساب مانند:ایجاد فرم تسویه حساب، بررسی درخواست تسویه حساب دانشجو، خام سازی مرحله ای فرم تسویه حساب و ...
 • مدیریت الکترونیکی فرم آموزانه اعضای هیات علمی /مدعو
 • مدیریت الکترونیکی پذیرش و ثبت نام
 • مدیریت الکترونیکی ترفیع اساتید
  • مدیریت الکترونیکی فرم های ترفیع
  • مدیریت امتیاز ذخیره فرم ترفیع
  • مدیریت فرم های ترفیع ویژه کارشناسان جذب
 • مدیریت الکترونیکی دبیرخانه آموزش دانشگاه
 • مدیریت الکترونیکی کارآموزی
 • مدیریت الکترونیکی برنامه ریزی درسی
 • مدیریت همکاری اعضای هیات علمی
 • مدیریت الکترونیکی طرح درس
 • آحفا : ثبت و ارسال مدارک و کاربرگ راهنمای آموزشی اعضای هیات علمی
 • مدیریت الکترونیکی همکاری مدرسان مدعو(هم)
 • مدیریت تسهیلات خوشه بندی شهاب

مديريت امور آموزشي

ويژگي‌ها

 • مدیریت الکترونیکی قوانین آموزشی
  • تعریف و مشاهده تقویم تحصیلی
  • ثبت/اصلاح و حذف قوانین آموزشی
  • ثبت/اصلاح و حذف دوره آموزشی
  • مدیریت برنامه امتحانی
  • مدیریت تطبیق قوانین آموزشی
  • مدیریت انتساب تقویم تحصیلی به دانشجو
 • مدیریت الکترونیکی عملیات دانشجو
  • مدیریت تغییر وضعیت دانشجو
  • مدیریت انتساب قانون آموزشی
  • مدیریت انتساب دوره آموزشی
  • مدیریت ثبت و اصلاح نمرات
  • مدیریت تغییر رشته و سال ورود دانشجو
  • مدیریت تغییر مشخصات سجلی دانشجو
  • مدیریت درخواست های آموزشی دانشجو
  • مدیریت تبدیل دانشجوی مهمان به انتقالی
  • چاپ نامه مهمان/ارشد/شبانه
 • مدیریت وضعیت تحصیلی دانشجو شامل تغییر درگرایش ،تغییر دوره/دانشكده/مقطع/نیم سال ورود
 • تغییر سال و نیمسال جاری،مدیریت الکترونیکی عملیات درس شامل ثبت و اصلاح درس
 • مدیریت الکترونیکی لیست نمره
  • تولید لیست نمره
  • مدیریت لیست نمره
 • مدیریت الکترونیکی فارغ التحصیلان
  • مدیریت کارنامه
  • مدیریت گواهینامه موقت
  • مدیریت دانشنامه
 • مدیریت الکترونیکی پرونده الکترونیکی دانشجو

امور مالی دانشجویان نوبت دوم

مدیریت مالی کلیه دانشجویان دانشگاه توسط این سامانه انجام می شود.

ويژگي‌ها

 • مدیریت عملیات پایه مانند ثبت شهریه ثابت و متغیر و ...
 • مدیریت مالی دانشجو

ارزشیابی دانشگاه

این سامانه به منظور ارزیابی اساتید توسط دانشجویان ایجاد شده است.فرم ارزیابی به صورت اتومات و بر اسات سوالات و گزینه های تعریف شده در سامانه ایجاد می شود.

ويژگي‌ها

 • مدیریت تنظیمات فرم ها
  • مدیرت بانك سوالات
  • مدیریت بانك گروه سوالات
  • مدیریت بانك انواع فرم
  • تعیین ضرایب رتبه بندی اساتید
 • مدیریت تنظیمات ارزشیابی از طریق پورتال دانشجویی
 • مدیریت حذف فرمها با تعداد پاسخ دهنده صفر
 • مدیریت تولید نامه های تشویق و توبیخی
 • مدیریت متن پیش فرض نامه ها
 • مدیریت درسهای ارزشیابی الكترونیكی
 • مدیریت ثبت نمرات معیار ارزشیابی گروههای آموزشی
 • مدیریت خلاصه پرونده ارزشیابی استاد
 • مدیریت ارزشیابی از فارغ التحصیلان
 • خلاصه پرونده ارزشیابی استاد
 • مدیریت نامه های ارزشیابی
 • مدیریت نظرات دانشجویان در خصوص ارزشیابی الكترونیكی

پذیرش و ثبت نام

ويژگي‌ها

 • مدیریت پذیرش دانشجو
 • مدیر آزمون ها
 • مدیریت دوره های برگزار شده توسط دانشگاه

دبيرخانه مديريت امور آموزشي

ويژگي‌ها

 • مدیریت الکترونیکی عملیات دبیرخانه
  • مدیریت ساختار نامه ها
  • مدیریت ارسال نامه
  • مدیریت موضوعات نامه ها
 • مدیریت نتایج جلسات مانند ارسال گروهی نامه
 • آمار كلیه نامه های ارسالی (از داخل یا خارج دانشگاه)
 • لیست كلیه نامه های ارسالی (از داخل یا خارج دانشگاه)
 • نامه های ارسالی به كمیسیون (یك دانشجو)
 • آمار نامه های ثبت شده در دبیرخانه آموزش كل به تفكیك كاربر ،ماه و گروه
 • لیست دانشجویان ارسال كننده نامه به كمیسیونها

تحصیلات تکمیلی

ثبت اطلاعات پایان نامه /رساله دکتری دانشجویان


جذب هیات علمی

ويژگي‌ها

 • مدیریت افراد خارج از دانشگاه شامل مدیریت اطلاعات متقاضیان و مدیریت انتقال اطلاعات
 • مدیریت فرم های هیات جذب اعضای هیات علمی دانشگاه
 • مدیریت فرم ها و دستورالعمل های هیات جذب
  • مدیریت فرم های متقاضی جذب
  • مدیریت فرم های تبدیل وضعیت استخدامی
  • مدیریت فرم های تبدیل وضعیت پیمانی
  • مدیریت فرم های درخواست انتقال و ماموریت
  • مدیریت صورتجلسه کارگروه ارزشیابی صلاحیت علمی

دانشگاه منتخب استان

ويژگي‌ها

 • تعریف اطلاعات پایه سامانه
  • تعریف دانشگاه ها
  • تعریف مقاطع تحصیلی
  • تعریف رشته ها
  • تعریف ضرایب مدارک
 • مدیریت اطلاعات آموزشی شامل ثبت مشخصات دانشجو
 • مدیریت اطلاعات حسابداری
  • ثبت / ویرایش فیش ها
  • گزارش فیلدها
  • گزارش بدهکاری/بستانکاری

امور ایثارگران

این سامانه به مسايل آموزشی و مالی دانشجویان ایثارگر می پردازد

ويژگي‌ها

 • مدیریت عملیات عملیات كمك هزینه
  • تعریف مبالغ گروه ها در هرسال
  • مدیریت کمک هزینه ترم جاری
  • مدیریت کمک هزینه های دانشجو
  • مدیریت درصد شهریه در هر سال
  • مدیریت تخفیف شهریه دانشجویان
  • مدیریت تخفیفات مالی
  • مدیریت نمرات انتخابی شاهد