فرم ارسال رزومه شرکت


اطلاعات اصلی شرکتعدم ثبت به منزله نداشتن شناسه ملی تلقی می‌گردد.


عدم ثبت به منزله نداشتن کد اقتصادی تلقی می‌گردد.

اطلاعات تماس

اطلاعات تخصصیحداکثر اندازه آپلود: 30.00 MB

انصراف