داخلی +۳۸۸۰

نام و نام خانوادگی

مسئول امور رایانه

۳۵۳۷
احمدیان، حدیث
مدیریت تربیت بدنی
۳۸۸۱ محمود اعتضادی جمع
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
۶۷۰۳ سیدرضا موسوی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۷۰۵ سید محمدحسین مدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۷۰۴ زینب احمدپور دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۳۷۱۵
زهرا رحیمی سبزواری
دانشکده دامپزشکی
۶۶۰۰ مرتضی سالاری معاونت آموزشی
۳۶۹۹ امیر شهریاری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۳۴۷۳ سمیه السادات مدرس دانشکده علوم ورزشی
۴۳۷۳ محمدمهدی مطیعی مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی
۶۹۰۹ روح اله معینی زاده اداره امور تغذیه
۴۷۷۷ سیدمحمدامین موسوی پور دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
۶۹۷۰ نسرین نوری مجموعه خوابگاه های پردیس
۶۲۲۰ علیرضا وطن دوست دانشکده علوم ریاضی
۶۲۰۹ رضا احمدئی دانشکده علوم ریاضی
۲۲۲۱ امید افشارزاده سازمان مرکزی
۶۱۶۱ علیرضا عبدی دانشکده مهندسی
۶۰۶۶ علیرضا عبدی دانشکده مهندسی
۶۱۰۰ سیدرضا محمدنیا خراسانی دانشکده مهندسی
۶۳۲۰ محمود رنجبر دانشکده علوم اداری و اقتصادی
۶۳۲۱ آلاء اکرامی فرد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
۶۳۲۲ مجتبی دهستانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
۴۷۳۵ سمانه اکبرزاده دانشکده کشاورزی
۴۷۳۴ عمار قنبری نهبندان دانشکده کشاورزی
۷۳۷ رضا فعال دانشکده کشاورزی
۴۰۴۱ مهدی برفرزا دانشکده علوم
۴۰۴۰ علیرضا اعتضادی دانشکده علوم
۴۰۴۲ لیلا خرمی دانشکده علوم
۴۰۴۴ محمدرضا کلانی دانشکده علوم
۶۹۶۸ تکتم ده باشیان سالن مطالعه مرکزی خوابگاه های دانشجویی
۶۵۶۵ فائقه فرهمندیار مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
۶۸۲۰ سان مهربان عمواوغلی رحیمی دانشکده معماری و شهرسازی
۴۸۱۲ حامد طلاچیان پژوهشکده علوم گیاهی
۲۲۹۸ مهدی حافظی مدیریت حراست
۴۹۶۹ جواد وکیلی اداره انتظامات
۴۵۶۰ میرحمید فتاحی فسقندیس پژوهشکده هوا خورشید
۴۵۶۵ سارا شفاهی پژوهشکده هوا خورشید