داخلی +۳۸۸۰

نام و نام خانوادگی

مسئول امور رایانه

۳۵۳۷
 
احمدیان، حدیث
مدیریت تربیت بدنی
۳۸۸۱ محمود اعتضادی جمع
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
۶۷۰۳ سیدرضا موسوی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۶۷۰۵ سید محمدحسین مدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۳۷۱۵
زهرا رحیمی سبزواری
دانشکده دامپزشکی
۶۶۰۰ مرتضی سالاری مدیریت آموزشی
۳۶۹۹ امیر شهریاری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
۳۴۷۳ سمیه السادات مدرس دانشکده علوم ورزشی
۴۳۷۳ محمدمهدی مطیعی مرکزتحقیقات زمین لرزه شناسی
۶۹۰۹ روح اله معینی زاده اداره امور تغذیه
۴۷۷۷ سیدمحمدامین موسوی پور دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
۶۹۷۰ نسرین نوری مجموعه خوابگاه های پردیس
۶۲۰۹ رضا احمدئی دانشکده علوم ریاضی
۲۲۲۱ امید افشارزاده سازمان مرکزی
۶۱۶۱ علیرضا عبدی دانشکده مهندسی
۶۰۶۶ علیرضا عبدی دانشکده مهندسی
۶۱۰۰ سیدرضا محمدنیا خراسانی دانشکده مهندسی
۶۳۲۱ آلاء اکرامی فرد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
۶۳۲۲ مجتبی دهستانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
۶۳۶۳ هانیه جعفری کندری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
۴۷۳۵ سمانه اکبرزاده دانشکده کشاورزی
۴۷۳۷ رضا فعال دانشکده کشاورزی
۴۰۴۱ مهدی برفرزا دانشکده علوم
۴۰۴۲ لیلا خرمی دانشکده علوم
۴۰۴۴ محمدرضا کلانی دانشکده علوم
۶۵۶۵ فائقه فرهمندیار مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
۶۸۲۰ سان مهربان عمواوغلی رحیمی دانشکده معماری و شهرسازی
۲۲۹۸ مهدی حافظی مدیریت حراست
۴۹۶۹ جواد وکیلی اداره انتظامات
۴۵۶۰ مجتبی نور افشان پژوهشکده هوا خورشید