فرایند الکترونیکی خدمات آزمایشگاهی با هدف مکانیزه نمودن روند درخواست خدمات آزمایشگاهی توسط کاربران و حذف مراجعات حضوری و تبادل اسناد کاغذی و در نتیجه صرفه‌جویی در زمان، تسریع در مدیریت درخواست‌ها، افزایش رضایت کاربران، افزایش دقت و نیز جلوگیری از نگهداری مستندات کاغذی طراحی گردیده است. در این مستند راهنمای کاربری آن برای کاربران داخلی (اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) تشریح شده است.

pdf icon pdf icon pdf icon

attachment 3219

attachment 3220