سامانه با هدف ثبت درخواست وام دانشجویی و ارسال مدارک برای کارشناس اداره امور رفااهی دانشاجویان جهت بررسی، طراحی و پياده سازی شده است. دانشجوی متقاضی هر نوع وام باید مدارک مربوط به وام درخواستی خود را از طریق پرتال پویا ثبت نماید. کارشناسان مربوطه میتوانند از سامانه سدف این درخواستها را بررسی نمایند.

 pdf icon  pdf icon

.2333