1-ثبت درخواست کالا توسط درخواست دهنده در سامانه خرید
2-ثبت مجوز فنی توسط کارشناس فنی واحد مربوطه
3-تامین اعتبار توسط حسابدار
4-تایید درخواست توسط رئیس واحد
5-صدور مجوز توسط کارشناس فنی فاوا
6-خریداری کالا و صدور فاکتور توسط کارپرداز
7-تست فنی کالای خریداری شده توسط کارشناس فنی واحد و ارسال به انباردار
8-صدور قبض تحویل به شخص توسط انباردار و تحویل کالا به درخواست دهنده