در راستاي يكپارچه نمودن نظام بهبود در فرايندهاي دانشگاه و رفع نيازهاي اطلاعاتي واحدهاي مرتبط، مستندي با عنوان “شيوه نامه بهبود فرايندهاي دانشگاه”  تهيه و تصويب شده است. در اين شيوه نامه تمامي مراحل انجام بهبود يك فرايند اعم از انتخاب، تحليل و طراحي و كدنويسي فرايند تا مراحل آزمايش سامانه و استقرار آن در دانشگاه به تفصيل توضيح داده شده است. بنابراین لازم است كليه اقدامات در فعاليت هاي مرتبط با اين شيوه نامه، مطابق با بندهاي مصوب شده انجام گردد. جهت بهره برداري، شيونامه مذكور به پيوست ارايه مي شود.

PDF download