معرفی
فرایند امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی به صورت الکترونیکی پیاده سازی شده است.


ويژگیها

  • ایجاد کاربرگ تعیین امتیاز پژوهه به صورت اکترونیکی،
  • انجام مراحل تایید امتیازات به صورت الکترونیکی.
 pdf icon  pdf icon

.attachment 3460