سامانه با هدف ثبت اطلاعات رویدادها، و پی‌گیری برگزاری رویداد طراحی و پیاده سازی شده است. اطلاعات کامل یک رویداد مانند دوره‌های آموزشی ثبت و فرآیند تایید رویداد و برگزاری کامل و مراحل بعد برگزاری همگی در سیستم پیاده سازی شده است.

 ويژگي‌ها

  • امکان ثبت اطلاعات کامل رویداد
  • امکان ثبت اطلاعات فرآیند برگزاری
  • امکان پیگیری اطلاعات مربوط به بعد از رویداد
 pdf icon  pdf icon

.attachment 3952