معرفي
این فرایند الکترونیکی جهت استعلام خودکار تاییدیه تحصیلی دانشجو در مقطع قبل با استفاده از وب سرویس وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری توسعه یافته است.
 ويژگي‌ها
• امکان ثبت کد استعلام مدرک تحصیلی در مقطع قبل توسط دانشجو در زمان ثبت نام اولیه و پس از آن
• استعلام خودکار سیستم با استفاده از وب سرویس وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری
• ثبت تاریخ فراغت از تحصیل مقطع قبل دانشجو
• بررسی وضعیت استعلام مدرک دانشجو و هشدار به وی جهت ثبت کد استعلام
• تغییر وضعیت دانشجویانی که استعلام مدرک را با موفقیت انجام نداده‌اند دو ماه پس از پایان ترم اول به وضعیت راکد- نقص تاییدیه

 

 pdf icon  pdf icon

.516