امکان بستن سال مالی و افتتاحیه سال مالی جدید برای کارشناسان مالی دانشگاه فردوسی فراهم گشته است.

ويژگي‌ها
  • مکانیزه شدن فرایند بستن سال مالی و افتتاحیه سال مالی جدید.

pdf icon