سامانه برای ثبت پیشنهادات از سوی کارمندان، و بررسی و اجرای آن طراحی و پیاده سازی شده است. کارمندان می توانند از طریق پرتال پویا پیشنهاد خود را در حوزه های مختلف ثبت کنند. تا بررسی و در صورت موافقت به اجرا در آيد.

ویژگی ها

  • امکان ثبت و بررسی پیشنهاد در چرخه فرآیندی
  • امکان ارزیابی تخصصی پیشنهاد
  • امکان امتیاز دهی به پیشنهاد و ارزیاب تخصصی
  • نظرسنجی در مورد پیشنهادها
  • اعلان فراخوان دوره ای
pdf icon pdf icon