معرفی

سامانه با هدف سیستمی کردن فرآیندایجاد منابع تحقیقو بررسیافراد معرفی شده طراحی وپیاده سازی شده است.

ویژگی ها

امکان ثبت، ویرایش و حذف مشخصات محقق، منبع تحقیق، داوطلب

امکان ثبت رویداد تحقیق

امکان گزارش گیری ازاطلاعات ثبت شده

pdf iconattachment 3446