معرفی

به منظور ثبت و پیگیری درخواست اعضای هیئت علمی برای شرکت در مجامع علمی داخل کشور،این سامانه طراحی وپیاده سازی شده است.اعضای محترم هیات علمی می توانند،در طول سال طبق آیین نامه پژوهه همان سال،درخواست شرکت در مجامع داخلی را ثبت کنند. درخواست های ثبت شده توسط مدیر گروه دانشکده بررسی و تایید می شوند.سپس درخواست جهت تکمیل اطلاعات سفر به استاد ارسال می گردد.پس از تکمیال اطلاعات انجام یا لغو سفر،مجدد درخواست به منظورتایید نهایی مدیر گروه خواهد رسید.پس از طی فرآیند بررسی و تایید درخواست در سامانه مجامع علمی داخل کشور، درخواستی برای اخذ هزینه به عنوان شرکت در مجامع داخلی درسیستم اعتبار پژوهه ثبت میشود.

ويژگی ها

  • امکان ثبت درخواست و پیگیری درخواست شرکت در مجامع علمی داخلی
  • امکان مشاهده درخواستهای قبلی و مدیریت درخواستها
  • امکان مشاهده وضعیت اعتبارهای اخذ شده از درخواستهای قبلی

pdf icon

 

attachment 3214

attachment 3215