معرفی

سامانه همکاری و ارائه مشاوره علمی و فرهنگی به منظورمعرفی، بررسی و تایید انتخاب استاد مشاورعلمی فرهنگی تشکل های دانشگاهی وارسال، بررسی و تایید میزان همکاری عضو هیات علمی با تشکل های دانشگاهی و واحدهای سازمانی طراحی شده است.

ويژگی ها

الکترونیکیشدن فرایندانتخاب استاد مشاورعلمی فرهنگی

الکترونیکی شدن فرایند تعیین میزان همکاری اعضای هیات علمی با تشکلهای دانشگاهی و واحدهای سازمانی

pdf icon pdf icon

attachment 1482