به منظور ثبت و مدیریت درخواست تطبیق دروس، این فرایند الکترونیکی، طراحی و پیاده‌سازی شده است.
ويژگي‌ها
• ثبت دروس تطبیقی دانشجویان

pdf icon

attachment 3361