امکان ثبت و مدیریت دریافت طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی، از امکانات زیرسامانه طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی سامانه ساعد می باشد که در این راهنما جزیيات آن ذکر شده است.راهنمای سامانه مالی مربوط به طرحهای برون دانشگاهی در راهنمایی جداگانه شرح داده می شود.

 pdf icon  pdf icon

.2931