معرفي

در این مستند، فرایند الکترونیکی ثبت درخواست سرای دانشجویی ویژه دانشجویان جدید الورود شرح داده شده است.

 ويژگي‌ها

  • الکترونیکی‌شدن فرایند درخواست اسکان سرای دانشجویان جدیدالورود
pdf icon  

attachment 2905