الکترونیکی شدن فرایند بررسی و تایید افتخارات فرهنگی و اجتماعی

عضو هیات عملی براي ارسال افتخارات فرهنگی و اجتماعی میتواند در پورتال پویا از طریق لبه فرهنگی و اجتماعی منوي خدمات فرهنگی ، گزینه افتخارات فرهنگی و اجتماعی را انتخاب نماید.

pdf icon pdf icon