سامانه خدمات آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد با هدف مکانیزه نمودن روند درخواست خدمات آزمایشگاهی توسط کاربران و حذف مراجعاتحضوری و تبادل اسناد کاغذی و در نتیجه صرفه جویی در زمان، تسریع در مدیریت درخواست ها، بالا رفتن رضایت کاربران و بالارفتن دقت کار و نیز جلوگیری از نگهداری مستندات کاغذی طراحی گردیده است.
اصطلاحات

سامانه خدمات دانشگاه فردوسی(سامانه خدمات آزمایشگاهی برون دانشگاهی)
o
سامانه ای تحت وب با آدرسservice.um.ac.irکه از سراسر اینترنت قابل دسترس می باشد و شامل خدمات برون دانشگاهیمی باشد و یکی از بخش های آن، خدمات آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهدبرای کاربران متفرقه و خارج دانشگاهاست.
سامانه خدمات آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی سامانه ای تحت وب جهت ارسال درخواست انجام خدمات آزمایشگاهی بصورت الکترونیکی، مدیریت درخواست های رسیده، پرداخت نقدی و یا کسر از گرنت اساتید دانشگاه فردوسی، شروع آزمایش و ضمیمه نمودن نتایج ازمایش به درخواست واصلهاز کاربر و خاتمه آزمایش، گزارش گیری ازدرخواست های خدمات صورت گرفتهو ... که امکانات این سامانهبرای متقاضی خدمات،در پورتال پویا جهت استفاده اساتید و دانشجویانو در سامانهsadafبرای کارناس آزمایشگاهقرار گرفته است.
کاربر سامانه:
o
متقاضیخدمات آزمایشگاهی
کاربر درون دانشگاهی (استاد، دانشجو):دارای شناسه پورتال دانشگاهی در نقش استاد یا دانشجو در سامانه pooya.um.ac.irمی باشند.
کاربر برون دانشگاهی: هر کاربری که دارای شناسه پورتال دانشگاهی در نقش استاد یا دانشجو در سامانه pooya.um.ac.irنمی باشد و می تواند از هر جای اینترنت اقدام به عضویت در سامانه مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسینماید.
o
کارشناس آزمایشگاه: کارشناس آزمایشگاه، مسئولیت بررسی درخواست های رسیده و مدیریت آن ها را به عهده دارد و امکانات او درسامانهدانشگاهفردوسی (سدف)به آدرسsadaf.um.ac.irقرار گرفته است.
پرداخت هزینه خدمات آزمایشگاهی
o
نقدی: در این روش که معمولا توسط کاربران برون دانشگاهی و درسامانهservice.um.ac.irمورد استفاده قرار می گیرد با اتصال امن و تایید شده به سامانه شاپرک، ارتباطی با درگاه پرداختالکترونیکیدانشگاه فردوسی برقرار می گردد و با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی، مرحله پرداخت نقدی صورت می گیرد.
o
غیرنقدی: در این روش که معمولا توسط اساتید دانشگاه و دانشجویان ایشان مورد استفاده قرار می گیرد پس از تعیین هزینه توسط کارشناس آزمایشگاه و تایید پرداخت آن بصورت کسر از گرنت توسط استاد، عملیات پرداخت بدون تبادل وجه،از گرنت استاد کسر و رکوردی در سامانه پژوهه استاد ثبت می گردد که توسط استادو معاونت پژوهشی قابل مشاده می باشد.
آزمایشگاه

oلیست آزمایشگاه های زیرمجموعه مدیریت شبکه آزمایشگاهی که به شکل ساختار درختی برای هر دو گروه کاربر داخلی و برون دانشگاهی و از طریق پورتال پویا و سامانهservice.um.ac.irقابل مشاهده می باشد.

دستگاه
o
هر یک از آزمایشگاه ها شاملی لیستی از دستگاه ها می باشند که هر یک می توانند شامل توضیحاتی از عملکرد دستگاه باشند و وضعیت فعال یا غیرفعال بودن آن را نیزقابل تعریف است.

خدمت
o
سامانه به گونه ای طراحی شده است که برای هر دستگاه،خدماتی رادرنظر گرفتهاست و لازم است پس از ایجاد و تعریف دستگاه، اقدام به تعریف خدمت یا خدماتآن نمود که هر خدمت شامل عنوان و توضیحات می باشد.

هزینه
o
هر یک از خدمات مرتبط با دستگاه شامل هزینه تخمینی می باشد که برای کاربران قابل مشاهده می باشد و این هزینه توسط کارشناس آزمایشگاه قابل تعریفو ویرایشاست.

زمان بندی
o
درصورتیکه برخی دستگاه ها دارای زمان بندی کاری باشند و در روزهاه و ساعات خاصی پذیرش داشته باشند امکان تعریف روزهای هفته و ساعت ارائه سرویس آن در سامانه وجود دارد که این زمان بندی در صفحه لیست خدمات آزمایشگاهی توسط کاربران قابل مشاهده است.

pdf icon