فرایند ثبت و ویرایش مقالات نشریه‌ای در پرتال اعضای هیات علمی.
ويژگي‌ها
• فرایند الکترونیکی ثبت و ویرایش مقالات نشریه‌ای اعضای هیات علمی.

pdf icon pdf icon

attachment 2421