این فرایند الکترونیکی در راستای تسریع و تسهيل در تولید شماره صندلی امتحان برای دانشجویان طراحی و پیاده‌سازی شده است.
ويژگي‌ها
•تولید شماره صندلی امتحان برای دانشجویان

pdf icon