امکان درخواست تغییر در ظرفیت پایان نامه / رساله توسط عضو هیات علمی و تصویب و اعمال تغییر را فراهم می نماید.

مکانیزه شدن فرایند درخواست تغییر در ظرفیت پایان نامه / رساله توسط عضو هیات علمی و تصویب و اعمال تغییر .

pdf iconattachment 1494attachment 1495

attachment 1496