دانشجویان جدید همزمان با ثبت درخواست تعیین اتاق نیز انجام می دهند که برای آنها اسکان غیر قطعی ثبت خواهد شد، و سپس توسط اداره رفاه بررسی می شوند که آیا به آنها خوابگاه تعلق می گیرد یا خیر. اگر تعلق نگیرد درخواست رد شده و اسکان غیر قطعی حذف می شود. اگر تعلق بگیرد درخواست آنها تایید شده اما اسکانشان همچنان غیر قطعی باقی می ماند و از طرف اداره رفاه هزینه و شناسه پرداختی ارایه می شود. در صورتی که دانشجو پرداخت کند و اطلاعات پرداخت خود را ثبت کند و پرداخت نیز از طرف اداره رفاه تایید شود اسکان او نیز غیر قطعی خواهد شد و در غیر این صورت پس از بازه زمانی مجاز اسکان نیز حذف خواهد شد.

pdf icon