این سامانه به منظور ثبت نظر سنجی های مختلف ، اشتراک با دانشجویان و مدرسین و اساتید ، گزارش گیری و سیاست گذاری و بهبود کیفیت آموزش طراحی و پیاده سازی شده است.

pdf icon