پیرو آخرین نسخه اصلاحیه آیین نامه استخدامی از نشست فوق‌العاده هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مصوب اردیبهشت ماه 1400 و جلسات متعدد تحلیل و بررسی سامانه های تاثیرپذیر و تغییرات آن با کارشناسان محترم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، تغییرات مربوط به اعضای هیات علمی ویژه در سامانه آموزانه برای نیمسال اول 1400-1401 اعمال شد.

pdf icon