به منظور محاسبه و مدیریت ساعات اضافه کاری کارکنان خرید خدمت دانشگاه این سامانه طراحی و پیاده‌سازی شده است. سامانه به صورت خودکار و با توجه به قوانین اضافه کار در دانشگاه، میزان اضافه کاری را محاسبه و در چرخه فرآیندی برای بررسی و تایید قرار می‌دهد.

 pdf icon  pdf icon

 

attachment 2060