از طریق این سامانه امکان ثبت درخواست جایگزینی شیفت برای کارکنان انتظامات، فراهم شده‌‌است. پس از ثبت درخواست از سوی متقاضی جایگزینی از طریق پرتال پویا، فرد جایگزین نیز باید درخواست را از طریق پرتال خود بررسی و تایید کند. سرپرست ومدیر فرد متقاضی نیز باید درخواست را بررسی و تایید کند. تمام این مراحل از طریق پرتال پویا هر کدام از افراد انجام می‌شود.

pdf icon

attachment 1050