فرآیند درخواست مجوز به منظور تسریع در روند درخواست و سیستمی کردن فرآیند، همچنین نمایش جامع اطلاعات دانشجویان طراحی و پیاده‌سازی شده است. دانشجویان، اساتید راهنما، مدیر گروه‌ها، معاونین دانشکده‌ها، کارشناسان حسابداری و پژوهشی مربوطه به نوبه خود می‌توانند از طریق سیستم و در هر مرحله مقتضی از روند درخواست، ثبت اطلاعات نمایند.

این فرآیند هم از طریق پرتال پویا و هم از طریق سامانه سدف قابل دسترسی است.

 pdf icon pdf icon