فرایند تسویه تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه دانشجویی در این زیرسامانه طراحی و پیاده سازی شده است. مخاطب آن تمام دانشجویانی است که درخواست تسویه از صندوق رفاه دانشجویی را دارند. به صورت پیش فرض در ابتدای خرداد ماه هر سال تحصیلی به دانشجویانی که سنوات رفاهی آن ها به پایان رسیده است، پیامی مبنی بر انجام فرایند تسویه و یا در صورت امکان تقسیط بدهی ارسال می گردد. دانشجویان از طریق پرتال پویا می توانند درخواست خود را برای تسویه تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه دانشجویی ثبت نمایند.

pdf icon 

pdf icon

 

 

 attachment 1547