استاتید به منظور درخواست تشویق مقالات خود می توانند درخواست بدهند و حق الزحمه آن را دریافت نمایند.

گردش کار به این صورت است که ابتدا استاد درخواست تشویق مقاله را ارسال می کند.سپس درخواست به دست مدیرگروه می رسد.چنان چه درخواست مورد تایید مدیر گروه باشد ، آن را برای معاون پژوهشی دانشکده ارسال می کند.و در صورت تایید ، درخواست دست معاون پژوهشی دانشگاه می رود و در آن جا محاسبات امتیازات انجام می شود و در صورت تایید نهایی ، پرداخت صورت می گیرد.

 

 pdf icon  pdf icon

attachment 933