امکان گزارش گیری در سامانه ارزیابی و ایجاد فرم های ورود داده  هم اکنون فراهم شده است و آماده بهره برداری توسط کارشناسان دفتر ناتک می باشد. به این منظور کارشناسان محترم دفتر ناتک می تواند پس از ورود به سامانه سدف / سامانه ارزشیابی دروس /منو ورود اطلاعات / زیر منو تشویق و تذکر / ارجاع به ناتک / ثبت شکایت ، اطلاعات مورد نظر را وارد نمایندو بر اساس فیلد های جستجو گزارش مورد نظر خود را تغییر دهند.