در کارتابل کار پرتال پویا اعضای دانشگاه ستون جدیدی با عنوان نشانه گذاری اضافه شده است که این امکان را فراهم می کند که کاربر کارهای خود را اولویت بندی نماید و همچنین در قسمت جستجو کار امکان جستجو در کارهای نشانه گذاری شده نیز فراهم آمده است.

bookmark