این فرایند در سامانه ارزشیابی دروس برای ثبت موارد تشویق و تذکر، شکایات و ارجاعات به ناتک اساتید طراحی و پیاده‌سازی شده است.

 ويژگي‌ها

  • امکان ثبت، ویرایش و حذف موارد مربوط به تشویق و تذکر، شکایات و ارجاع به ناتک
  • امکان گزارش‌گیری از اطلاعات وارد شده

pdf icon