امكان گزارش گيري تكميلي از كلاسهاي مجازي فراهم و آماده بهره برداري توسط كارشناسان آموزش شده است. به اين منظور، كارشناسان آموزش مي توانند با ورود به سدف، سامانه امور آموزشي دانشجويان در دانشكده ها، منو عمليات درس، زير منو برنامه ها، گزينه گزارشات تكميلي آموزش مجازي را انتخاب نمايند و براساس فيلدهاي جستجو، گزارش مورد نظر را دريافت نمايند. جهت آشنايي بيشتر، فايل راهنما به پيوست مي گردد.

 

pdf icon