به منظور ثبت و مدیریت اسناد حقوقی دانشگاه، سامانه مدیریت اسناد حقوقی طراحی و پیاده‌سازی شده و در مدیریت حقوقی مستقر شد. در این سامانه کارشناسان مربوطه می‌توانند انواع مختلفی از سند حقوقی را با مشخصات و فایل‌های پیوست، ثبت کنند.

امکان ثبت اسناد حقوقی در پنج نوع، امکان ثبت، ویرایش و حذف چندین لایحه برای یک سند، و امکان ویرایش و حذف اسناد ثبت شده قبلی از جمله ویژگی‌های این سامانه می‌باشد.

این سامانه با همکاری مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی، مدیریت حقوقی، و مرکز فاوا دانشگاه، طراحی، پیاده‌سازی و مستقر شده است.