زیرسامانه شرکت اعضای هیات علمی در مجامع خارجی دانشگاه با توجه به مصوبات جدید و تغییرات صورت‌گرفته، به‌روزرسانی شد و تغییرات آن پیاده‌سازی و اعمال گردید. این زیرسامانه هم‌اکنون در قالب سامانه‌های پژوهشی دانشگاه و از طریق پرتال پویا در حال بهره‌برداری است. تحلیل و طراحی این تغییرات با همکاری مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی، معاونت پژوهشی و مرکز فاوا دانشگاه و پیاده‌سازی آن نیز توسط مرکز فاوا انجام شده است.